fbpx

SAT ili ACT

Šta je SAT?

SAT (Scholastic Assessment Test) je standardizovani međunarodni ispit koji polažu budući studenti prilikom upisa na univerzitete u SAD i pojedine evropske univerzitete.  Za razliku od ispita kao što su TOEFL i IELTS, na SAT ispitu ne ocenjuje se samo nivo znanja engleskog jezika, već i znanje iz određenih akademskih predmeta – matematike, statistike i verovatnoće, logičkog rezonovanja – koji se uče na srednjoškolskom nivou. Ovaj ispit stoga polažu svi budući studenti koji žele da upišu neki univerzitet, bez obzira da li im je engleski maternji jezik ili ne. Budući studenti kojima engleski nije maternji jezik dodatno moraju da polože i neki od međunarodnih ispita engleskog jezika, najčešće TOEFL ili IELTS. Polaganje SAT testa organizuje se šest do sedam puta godišnje, a ispit se može polagati na nekoliko lokacija u Beogradu. Aktuelni raspored rokova za polaganje SAT možete pogledati ovde.

Struktura SAT testa

SAT se sastoji iz tri obavezna dela:

(1) Reading: traje 65 minuta i ima 52 pitanja višestrukog izbora koja proveravaju razumevanje odlomaka, grafikona, tabela i dijagrama iz književnosti, istorije, te društvenih i prirodnih nauka;

(2) Writing & Language: traje 35 minuta, a sastoji se od 44 pitanja višestrukog izbora koji proveravaju znanje engleske gramatike i pravopisa i organizacije teksta iz različitih naučnih oblasti;

(3) Math: sastoji se od dva dela, pri čemu je za prvi potreban digitron (radi se 55 minuta i sadrži 38 pitanja), dok se drugi radi bez digitrona (25 minuta i 20 zadataka), a oba proveravaju znanja iz aritmetike, algebre, trigonometrije, geometrije i analize podataka.

Ukoliko žele, kandidati mogu da polažu i opcionalni deo ispita (4) Essay koji traje 50 minuta. Pisanje eseja podrazumeva čitanje i kritičku analizu ponuđenog teksta. Većina univerziteta ne insistira na polaganju ovog dela SAT ispita, s obzirom da se nivo znanja jezika testira kroz prva dva dela ispita, a posebno imajući u vidu da kandidat, pored SAT-a, polaže i IELTS ili TOEFL ispit koji uključuje pisanje eseja. Spisak univerziteta koji ipak zahtevaju polaganje esejskog dela SAT testa možete pogledati ovde.

Ispit se može polagati na papiru ili elektronski, a ukupno trajanje zavisi od broja pauza tokom polaganja (između 3 i 4 sata). Rezultati testa se izražavaju na skali od 400 do 1600, osim eseja, koji se ocenjuje na skali od 2 do 8. Za upis na renomirane univerzitete potreban je skor od najmanje 1200 poena. Budući studenti treba da imaju u vidu da za je upis na univerzitet u narednoj školskog godini potrebno da polažu ispit u oktobru ili najkasnije u decembru prethodne godine, pošto su u mnogim zemljama rokovi za prijavu na univerzitete početkom kalendarske godine – završavaju se sredinom januara ili početkom februara (na primer, Holandija, Velika Britanija), a ne u junu, kao što je slučaj u Nemačkoj i Srbiji.

Šta je ACT?

Kao i SAT, ACT je standardizovani ispit koji polažu budući studenti koji žele da upišu neki od smerova iz prirodnih nauka na univerzitetima u SAD. Po strukturi je sličan SAT ispitu, ali se od njega razlikuje po tome što sadrži i deo koji proverava veštine kritičkog mišljenja iz oblasti prirodnih nauka. Kao i SAT, sadrži i opcionalni četvrti deo koji podrazumeva analizu ponuđenog teksta i pisanje eseja. Rezultati testa se izražavaju na skali od 1 do 36.

Lingva kursevi za pripremu SAT ili ACT ispita

Pripremni kursevi za SAT i ACT ispit traju minimum 3 do 4 meseca ukoliko budući student poseduje potreban nivo znanja iz oblasti koje se testiraju. Ako to nije slučaj, priprema može trajati i duže od jednog semestra. Ukupan broj i dinamika časova, stoga, zavise od sledećih faktora:

1) prethodni nivo znanja engleskog i matematike konkretnog polaznika

2) spremnost na redovni dodatni rad kod kuće

3) vremenska raspoloživost kandidata, tj. izbor da paralelno pohađa časove engleskog i časove matematike ili da se najpre spremi za jezički deo ispita, pa potom za matematički.

Nastava se organizuje u malim mentorskim grupama od 4 do 6 polaznika, u poluindividualnoj varijanti za dvoje ili kroz individualne časove.

U Lingvi vam možemo obezbediti dovoljan broj testova za vežbanje kod nas ili kod kuće. Tokom pripremnog kursa radimo na strategijama za uspešno polaganje ovih specifičnih akademskih ispita, pomažemo našim učenicima da razviju kritičko mišljenje, odnosno da efikasno primene logičko rezonovanje na problemskim zadacima, pritom na stranom jeziku i u veoma ograničenom vremenskom okviru! SAT i ACT ispiti su veoma zahtevni i zato se u Lingvi maksimalno posvećujemo u radu sa našim učenicima, kako na časovima pripreme jezičkog dela, tako i matematičkog dela SAT ispita. U okviru pripremnog kursa organizujemo simulaciju ispita kako biste osetili šta vas tačno čeka na stvarnom ispitu i analiziramo rezultate na testu.

Dinamika nastave:

Nedeljno 2 x 90 min.

Trajanje kursa (3-4 meseca):

paket od po minimum 20 dvočasa zasebno za engleski i matematiku

Ukupan fond časova:

minimum 40 x 45 min. zasebno za engleski i matematiku

Termini:

Dnevni, popodnevni, večernji